Adatvédelmi tájékoztató

a KÉSZ Csoport weboldalával összefüggésben kezelt adatokra vonatkozóan

A KÉSZ Consulting Kft. (6000 Kecskemét, Izsáki út 8; Cg. 03-09-113608) (a továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett a személyes adatok védelme mellett. Ezért a www.ideaconference.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogató és a Honlapon elérhető szolgáltatások használatával  kapcsolatban adatszolgáltatást nyújtó személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait a jelen Adatvédelmi  tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint kezeli.

Jelen Tájékoztató a GDPR (EU 2016/679 rendelete) 13. cikke szerinti tájékoztatásnak minősül.

1. Személyes adat fogalma

Az Adatkezelő a személyes adat (a továbbiakban: Személyes adat) fogalmát a GDPR 4. cikk 1. pontjával összhangban határozza meg.

Automatikusan gyűjtött nem személyes adatok

A Honlap látogatása során az Adatkezelő automatikusan, azaz nem regisztráció útján is hozzájuthat információhoz. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

A Honlap látogatásakor – amennyiben azt az Érintett saját számítógépén engedélyezte - sor kerülhet ún. „cookies” elhelyezésére. Az Érintett ennek lehetőségét saját böngészőjének beállításával megakadályozhatja, illetve törölheti. 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb Személyes adatokkal - jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Adatkezelő a Honlapra történő belépéssel, illetve a honlap látogatása során tudomására jutott személyes adatokat minden esetben a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint, a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásainak teljesítése érdekében,  az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.

Az Adatkezelő az Érintett Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatait kizárólag a Honlap egyes szolgáltatásainak igénybevétele során kezeli. A szolgáltatások igénybevételével az Érintett kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez (ráutaló magatartás).  A hozzájárulás bármikor visszavonható, azonban ezen rendelkezés nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelést.

Az Érintett a KÉSZ Csoport Honlapon közzétett álláshirdetéseire történő jelentkezése során, a regisztrációs űrlap - és az Érintett hozzájárulási nyilatkozatának -  kitöltésével és beküldésével külön is hozzájárul a regisztrációs űrlapon, valamint a csatolt önéletrajzban feltüntetett Személyes adatainak kezeléséhez munkaerő-toborzás céljából.

3. A kezelt személyes adatok köre, kategóriái

Az Adatkezelő a Honlapra történő belépés és a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során az alábbi személyes adatokat kezeli:

  • az Érintett neve, belépési azonosítója
  • az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe
  • a Honlapra történő belépés és kilépés időpontja
  • az egyes szolgáltatások (pl. munkaerőtoborzás) felületén megadott regisztrációs és egyéb adatok (pl. a csatolt önéletrajzban szereplő személyes adatok).

4. A KÉSZ Consulting Kft., mint Adatkezelő megnevezése

Név: KÉSZ Consulting Pénzügyi Szolgáltató és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 8.
Adószám: 13739287203
Cégjegyzékszám: 03-09-113608
Telefon: +36 1 476 6900

5. Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok kezelése az adatok Érintett általi rögzítésétől számított 6 hónapos időtartamig tart.

Az automatikusan gyűjtött nem személyes adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – az  adatok rögzítésének időpontjától számított 72 óráig tárolja.

6. Az  adatfeldolgozás

A Személyes adatok feldolgozását - az Adatkezelő megbízása alapján -  az IBCnet-Magyarország Kft. (1101 Budapest, Üllői út 114-116.; Cg. 01-09-665688) informatikai szolgáltató társaságon keresztül látja el (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

Az Adatfeldolgozó a Személyes adatok kezelése során kizárólag az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok kezelését látja el, melynek elvégzését követően a Személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő részére továbbítja.

7. Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett – az Info tv-nek megfelelően - bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó Személyes adatokról, valamint kérheti Személyes adatainak törlését, illetve helyesbítését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, illetve korlátozhatja azok felhasználhatóságát. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz való jog és a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatalról való döntés joga, beleértve a profilalkotást is

Adatkezelő az ezirányú kérelmeket, illetve az adatkezelés elleni tiltakozást a GDPR és a hazai jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

E-mail: info@kész.hu
Telefon: +36 1 476 6900

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

  • Honlap: http://naih.hu/
  • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefon: +36-1-391-1400
  • Fax: +36-1-391-1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat [at] naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

8. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelősal mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül a tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

Egyéb igényérvényesítési lehetőség

Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

Kártérítéshez, sérelem díjhoz való jog

Az Adatkezelő köteles megtéríteni azt a vagyoni vagy nem vagyoni kárt, amelyet a vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként más személy szenvedett el.

Az Adatkezelő mentesül a kártérítési felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

A károsult a kártérítés igényét az illetékességgel rendelkező bíróságnál nyújthatja be.

9. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a kezelt Személyes adatok védettek legyenek az illetéktelen megismerés, megsemmisítés, módosítás, illetve felhasználás ellen. Továbbá kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak tájékoztatja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

10. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, a Honlapon történő közzététellel. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2018. május 25.